ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพรายบุคคล

ของผู้รับบริการหน่วยแพทย์ สังกัดกองทัพเรือ

เข้าสู่ระบบ

ผู้ดูแลระบบ แผนกกรรมวิธีข้อมูลและสถิติทางการแพทย์ กวส.พร.

เบอร์ติดต่อ 02-4752678, 02-4752984, 52678

GoCheck NEXT Version 1.0.1 , Copyright Ⓒ 2023

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙